GCSE作业

  • 奥平顿中文学校

PRE-GCSE 9月15日家庭作业

Date: September 16, 2018 Author: jiayu500 Categories: GCSE作业

一:熟读第一课

 

二:课文练习册A11-14

  1. 写一写
  2. 根据拼音写汉字
  3. 读一读再组词
  4. 连词成句
  5. 读课文回答问题

 

 

三:同样的汉字放在一起可以组成新的汉字,照例子写出几个这样的汉字;

 

  1. ﹢木 =

 

 

                                                               

 

 

 

                                                        

 

  1. 口﹢口﹢口 =