GCSE作业

  • 奥平顿中文学校

Pre-GCSE 5月11日家庭作业

Date: May 12, 2019 Author: jiayu500 Categories: GCSE作业

一. 阅读十二课课文(三遍以上)

 

二. 下周默写词语:

fùqīn     qióng rén    yuányīn     suǒyǐ     héshì  

 

 

 

cuòwù     gǎi biàn     jiǎn chá       bùfèn     xìngbié

 

 

三. 练习册B 92-94

1.写一写;

2.比一比,再组词;

4.填空;

5.读一读,比一比,把不同的地方画出来

6.完成句子;

7读下面的对话,回答问题。