GCSE作业

  • 奥平顿中文学校

母语四年级5月5日家庭作业

Date: May 6, 2018 Author: jiayu500 Categories: GCSE作业

母语四年级55日家庭作业

 作业A:

一:阅读课本第85页:聪明的爱迪生。

.练习册A 82-83

2.写出带有下列偏旁部首的字;

4.组词语;

5.照例子填空;

6.造句;

8.连词成句。

 

作业B

 

1.阅读成语和论语,并用英文说说自己的理解。

论语:知者不惑(huò

zhìhuì                                       fēi  suǒ    

直译:一个有智慧的人,不会对事情的是非有所迷惑。

biàn

解释:要做一个能明辨是非,有智慧的人。

 

 

bì guīzhào

成语:完璧归赵

Sǔn huán

直译: 把一块璧完好无损地还给赵国。

Bié  jiè                        hù

解释:向别人借了东西,要爱护,要完好无损地归还给主人