GCSE作业

  • 奥平顿中文学校

母语三年级6月17日家庭作业

Date: June 17, 2017 Author: jiayu500 Categories: GCSE作业

617日家庭作业

一.读一读第一到第三课的课文

二写一写第一单元的生字词语,

交通  一起  看见  书店  儿童  故事  课本 现在  来往  医院  放心  打针  吃药  生病

三.下面的句子中,画横线的字相同,音是不是也相同?填填看。

 

1.明明的自xíng  )车就停在银háng)门口。

2.老师问样样头发:“你头发怎么长(   )得那么长(   )?”

3.   )孩子生病的样子,妈妈很   )急。

4.校长夸婷婷是个勤学   )问的   )孩子。

5.今天气真好,我帮妈妈   )活,我们洗   )净的衣服很快就晾   )了。

四.我会写这样的词语,你也来试一试吧!

高兴-高高兴兴

 

附加作业:在下列汉字中找出成语:

跛鳖千里,逢山开路,不遗余力,洞鉴古今,志在四方,一言九鼎,

邯郸学步,毛遂自荐,纸上谈兵,完璧归赵,负荆请罪,破釜沉舟,

胡服骑射,黄粱美梦,围魏救赵

 

不学《诗》无以言跛鳖千里主忠信徒义崇得也一言九鼎道之以德

邯学兴于诗立于礼成于乐志在四方仁者爱人齐之以礼丧与其易智

郸张礼温良恭俭让负完璧归赵必有方梦克己复礼为今仁为富逢者

学孝悌和仁孔子曰荆有朋自救惑者美己所不欲勿古施于人孟山不

步兵谈上纸人爱国请自强不魏不梁父母在遗远鉴经论语关注开惑

质直而好破釜沉舟罪学以息围今余兴游与其洞奢宁俭路宁母路者

中庸之为得也其志矣乎射骑服胡毛遂自荐力孝悌着其为仁之本戚